Sanskrt

a-kmeny
dva- maskulinum phala- neutrum
sg du pl sg du pl
N dvaH dvu dvH N phalam phal phalni
V dva dvu dvH V phalam phal phalni
Ak dvam dvu dvn Ak phalam phal phalni
I dvna dvbhym dviH I phalna phalbhym phaliH
D dvya dvbhym dvbhyaH D phalya phalbhym phalbhyaH
Abl dvt dvbhym dvbhyaH Abl phalt phalbhym phalbhyaH
G dvasya dvayH dvnm G phalasya phalayH phalnm
L dv dvayH dvu L phal phalayH phalu
i-kmeny
agni- maskulinum vri- neutrum mati- femininum (s pechlenm)
sg du pl sg du pl sg du pl
N agniH agn agnayaH N vri vriN vrNi N matiH mat matayaH
V agn agn agnayaH V vri vriN vrNi V mat mat matayaH
Ak agnim agn agnn Ak vri vriN vrNi Ak matim mat matH
I agnin agnibhym agnibhiH I vriN vribhym vribhiH I maty matibhym matibhiH
D agnay agnibhym agnibhyaH D vriN vribhym vribhyaH D matay/yi matibhym matibhyaH
Abl agnH agnibhym agnibhyaH Abl vriNaH vribhym vribhyaH Abl matH/yH matibhym matibhyaH
G agnH agnyH agnnm G vriNaH vriNH vrNm G matH/yH matyH matnm
L agnu agnyH agniu L vriNi vriNH vriu L matu/ym matyH matiu
u-kmeny
atru- maskulinum madhu- neutrum dhnu- femininum
sg du pl sg du pl sg du pl
N atruH atr atravaH N madhu madhun madhni N dhnuH dhn dhnavaH
V atr atr atravaH V madhu madhun madhni V dhn dhn dhnavaH
Ak atrum atr atrn Ak madhu madhun madhni Ak dhnum dhn dhnH
I atruN atrubhym atrubhiH I madhun madhubhym madhubhiH I dhnv dhnubhym dhnubhiH
D atrav atrubhym atrubhyaH D madhun madhubhym madhubhyaH D dhnav dhnubhym dhnubhyaH
Abl atrH atrubhym atrubhyaH Abl madhunaH madhubhym madhubhyaH Abl dhnH dhnubhym dhnubhyaH
G atrH atrvH atrNm G madhunaH madhunH madhnm G dhnH dhnvH dhnnm
L atru atrvH atruu L madhuni madhunH madhuu L dhnu dhnvH dhnuu
-kmeny -kmeny -kmeny jednoslabin
sn- femininum nad- femininum dh- femininum (s pechlenm)
sg du pl sg du pl sg du pl
N sn sn snH N nad nadyu nadyaH N dhH dhiyu dhiyaH
V sn sn snH V nadi nadyu nadyaH V dhH dhiyu dhiyaH
Ak snm sn snH Ak nadm nadyu nadH Ak dhiyam dhiyu dhH
I snay snbhym snbhiH I nady nadbhym nadbhiH I dhiy dhbhym dhbhiH
D snyi snbhym snbhyaH D nadyi nadbhym nadbhyaH D dhiy/iyi dhbhym dhbhyaH
Abl snyH snbhym snbhyaH Abl nadyH nadbhym nadbhyaH Abl dhiyaH/iyH dhbhym dhbhyaH
G snyH snayH snnm G nadyH nadyH nadnm G dhiyaH/iyH dhiyH dhym/nm
L snym snayH snsu L nadym nadyH nadu L dhiyi/iym dhiyH dhu
-kmeny
bh- femininum jednoslabin (s pechlenm) vadh- femininum vceslabin
sg du pl sg du pl
N bhH bhuvu bhuvaH N vadhH vadhvu vadhvaH
V bhH bhuvu bhuvaH V vadhu vadhvu vadhvaH
Ak bhuvam bhuvu bhuvaH Ak vadhm vadhvu vadhH
I bhuv bhbhym bhbhiH I vadhv vadhbhym vadhbhiH
D bhuv/uvi bhbhym bhbhyaH D vadhvi vadhbhym vadhbhyaH
Abl bhuvaH/uvH bhbhym bhbhyaH Abl vadhvH vadhbhym vadhbhyaH
G bhuvaH/uvH bhuvH bhuvm G vadhvH vadhvH vadhnm
L bhuvi/uvm bhuvH bhu L vadhvm vadhvH vadhu
R-kmeny
kartR- maskulinum initelsk pitR- maskulinum pbuzensk mtR- femininum pbuzensk
sg du pl sg du pl sg du pl
N kart kartru kartraH N pit pitaru pitaraH N mt mtaru mtaraH
V kartar kartru kartraH V pitar pitaru pitaraH V mtar mtaru mtaraH
Ak kartram kartru kartn Ak pitaram pitaru pitn Ak mtaram mtaru mtH
I kartr kartRbhym kartRbhiH I pitr pitRbhym pitRbhiH I mtr mtRbhym mtRbhiH
D kartr kartRbhym kartRbhyaH D pitr pitRbhym pitRbhyaH D mtr mtRbhym mtRbhyaH
Abl kartuH kartRbhym kartRbhyaH Abl pituH pitRbhym pitRbhyaH Abl mtuH mtRbhym mtRbhyaH
G kartuH kartrH kartNm G pituH pitrH pitNm G mtuH mtrH mtNm
L kartari kartrH kartRu L pitari pitrH pitRu L mtari mtrH mtRu
g- maskulinum/femininum nu- maskulinum/femininum
sg du pl   sg du pl
N guH gvu gvaH N nuH nvu nvaH
V guH gvu gvaH V nuH nvu nvaH
Ak gm gvu gH Ak nm nvu nH
I gav gbhym gbhiH I nv nubhym nubhiH
D gav gbhym gbhyaH D nv nubhym nubhyaH
Abl gH gbhym gbhyaH Abl nuH nubhym nubhyaH
G gH gavH gavm G nuH nvH nvm
L gavi gavH gu L nvi nvH nuu
aham j on, ten
sg du pl sg du pl
N aham vm vayam N saH tu t
Ak mm/m vm/nu asmn/naH Ak tam tu tn
I may vbhym asmbhiH I tna tbhym tiH
D mahyam/m vbhym/nu asmabhyam/naH D tasmi tbhym tbhyaH
Abl mat vbhym asmat Abl tasmt tbhym tbhyaH
G mama/m vayH/nu asmkam/naH G tasya tayH tm
L mayi vayH asmsu L tasmin tayH tu
tvam ty ona, ta
sg du pl sg du pl
N tvam yuvm yyam N s t tH
Ak tvm/tv yuvm/vm yumn/vaH Ak tm t tH
I tvay yuvbhym yumbhiH I tay tbhym tbhiH
D tubhyam/t yuvbhym/vm yumabhyam/vaH D tasyi tbhym tbhyaH
Abl tvat yuvmbhym yumat Abl tasyH tbhym tbhyaH
G tava/t yuvayH/vm yumkam/vaH G tasyH tayH tsm
L tvayi yuvayH yumsu L tasym tayH tsu
ono, to
sg du pl
N tad t tni
Ak tad t tni
I tna tbhym tiH
D tasmi tbhym tbhyaH
Abl tasmt tbhym tbhyaH
G tasya tayH tm
L tasmin tayH tu
konsonantn skloovn
maskulina, feminina neutra
sg du pl sg du pl
N -/s/ -u -aH N - - -i
V -/s/ -u -aH V - - -i
Ak -am -u -aH Ak - - -i
I - -bhym -bhiH I - -bhym -bhiH
D - -bhym -bhyaH D - -bhym -bhyaH
Abl -aH -bhym -bhyaH Abl -aH -bhym -bhyaH
G -aH -H -m G -aH -H -m
L -i -H -su L -i -H -su
kmeny zakonen na -t, -th, -d, -dh
marut- maskulinum pad- femininum jagat- neutrum
sg du pl sg du pl sg du pl
N marut marutu marutaH N pat padu padaH N jagat jagat jaganti
V marut marutu marutaH V pat padu padaH V jagat jagat jaganti
Ak marutam marutu marutaH Ak padam padu padaH Ak jagat jagat jaganti
I marut marudbhym marudbhiH I pad padbhym padbhiH I jagat jagadbhym jagadbhiH
D marut marudbhym marudbhyaH D pad padbhym padbhyaH D jagat jagadbhym jagadbhyaH
Abl marutaH marudbhym marudbhyaH Abl padaH padbhym padbhyaH Abl jagataH jagadbhym jagadbhyaH
G marutaH marutH marutm G padaH padH padm G jagataH jagadH jagatm
L maruti marutH marutsu L padi padH patsu L jagati jagadH jagatsu
kmeny zakonen na -, vtina na -j, nkter na - (di-, da- a spR-)
v- maskulinum ruj- femininum di- neutrum
sg du pl sg du pl sg du pl
N vk vu vaH N ruk ruju rujaH N dik diu diaH
V vk vu vaH V ruk ruju rujaH V dik diu diaH
Ak vam vu vaH Ak rujam ruju rujaH Ak diam diu diaH
I v vgbhym vgbhiH I ruj rugbhym rugbhiH I di digbhym digbhiH
D v vgbhym vgbhyaH D ruj rugbhym rugbhyaH D di digbhym digbhyaH
Abl vaH vgbhym vgbhyaH Abl rujaH rugbhym rugbhyaH Abl diaH digbhym digbhyaH
G vaH vH vm G rujaH rujH rujm G diaH diH dim
L vi vH vku L ruji rujH ruku L dii diH diku
ostatn kmeny zakonen na - a vechny na -, 3 lova na -j (rj-, yaj- a sRj-) a vtina na -h
dvi- maskulinum vi- maskulinum lih- maskulinum, femininum
sg du pl sg du pl sg du pl
N dviT dviu dviaH N - - viaH N liT lihu lihaH
V dviT dviu dviaH V - - viaH V liT lihu lihaH
Ak dviam dviu dviaH Ak - - viaH Ak liham lihu lihaH
I dvi dviDbhym dviDbhiH I - - viDbhiH I lih liDbhym liDbhiH
D dvi dviDbhym dviDbhyaH D - - viDbhyaH D lih liDbhym liDbhyaH
Abl dviaH dviDbhym dviDbhyaH Abl - - viDbhyaH Abl lihaH liDbhym liDbhyaH
G dviaH dviH dvim G - - vim G lihaH lihH lihm
L dvii dviH dviTsu L - - viTsu L lihi lihH liTsu
kmeny na -ir, ur kmeny na -in
gir- femininum pur- femininum dhanin- maskulinum
sg du pl sg du pl sg du pl
N gH giru giraH N pH puru puraH N dhan dhaninu dhaninaH
V gH giru giraH V pH puru puraH V dhan dhaninu dhaninaH
Ak giram giru giraH Ak puram puru puraH Ak dhaninam dhaninu dhaninaH
I gir grbhym grbhiH I pur purbhym prbhiH I dhanin dhanibhym dhanibhiH
D gir grbhym grbhyaH D pur purbhym prbhyaH D dhanin dhanibhym dhanibhyaH
Abl giraH grbhym grbhyaH Abl puraH purbhym prbhyaH Abl dhaninaH dhanibhym dhanibhyaH
G giraH girH girm G puraH purH purm G dhaninaH dhaninH dhaninm
L giri girH gru L puri purH pru L dhanin dhaninH dhaniu
kmeny na -as, -is, -us
manas- neutrum havis- neutrum dhanus- neutrum
sg du pl sg du pl sg du pl
N manaH manas manMsi N haviH havi havMi N dhanuH dhanu dhanMi
V manaH manas manMsi V haviH havi havMi V dhanuH dhanu dhanMi
Ak manaH manas manMsi Ak haviH havi havMi Ak dhanuH dhanu dhanMi
I manas manbhym manbhiH I havi havirbhym havirbhiH I dhanu dhanurbhym dhanurbhiH
D manas manbhym manbhyaH D havi havirbhym havirbhyaH D dhanu dhanurbhym dhanurbhyaH
Abl manasaH manbhym manbhyaH Abl haviaH havirbhym havirbhyaH Abl dhanuaH dhanurbhym dhanurbhyaH
G manasaH manasH manasm G haviaH haviH havim G dhanuaH dhanuH dhanum
L manasi manasH manaHsu/manassu L havii haviH haviHsu/haviu L dhanui dhanuH dhanuHsu/dhanuu
stupovac adj. Na -yMs
ryMs maskulinum neutrum
sg du pl sg du pl
N ryn ryMsu ryMsaH N ryas ryas ryMsi
V ryan ryMsu ryMsaH V ryas ryas ryMsi
Ak ryMsam ryMsu ryasaH Ak ryas ryas ryMsi
I ryas rybhym rybhiH I ryas rybhym rybhiH
D ryas rybhym rybhyaH D ryas rybhym rybhyaH
Abl ryasaH rybhym rybhyaH Abl ryasaH rybhym rybhyaH
G ryasaH ryasH ryasm G ryasaH ryasH ryasm
L ryasi ryasH ryaHsu/ssu L ryasi ryasH ryaHsu/ssu
jvant- maskulinum
sg du pl
N jvan jvantu jvantaH
V jvan jvantu jvantaH
Ak jvantam jvantu jvataH
I jvat jvadbhym jvadbhiH
D jvat jvadbhym jvadbhyaH
Abl jvataH jvadbhym jvadbhyaH
G jvataH jvatH jvatm
L jvati jvatH jvatsu
Na strnce se stle pracuje, pipomnky zaslejte na petusek@tiscali.cz